POWRÓT BACK


Ucho, W.Bruszewski, Galeria Wspó³czesna , Warszawa 1971