POWRÓT BACK


Miejsce, J.Grzegorski, Centrum Sztuki Wspó³czesnej, Warszawa 1992